www.martet.com.pl
 

INFORMACJA DLA OSÓB PROJEKTUJĄCYCH LUB MODERNIZUJĄCYCH UKŁAD HYDRAULICZNY, W  KTÓRYM MA BYĆ ZASTOSOWANA  POMPA ŁOPATKOWA  DENISON.

Projektując nowy,  bądź modernizując stary układ hydrauliczny, w którym ma pracować pompa łopatkowa Denison,  konstruktor powinien sprawdzić czy wszystkie wymagane i opisane w katalogu warunki eksploatacyjne przewidziane dla tego typu pompy są spełnione. Poniższa informacja ma w skrócie o nich przypomnieć odnosząc się do  katalogu HY29-0001/UK. Nie zwalnia przy tym użytkownika z konieczności szczegółowego zapoznania się  i zrozumienia informacji zawartych w katalogu oraz stosowania  się do obowiązujących zasad w tej dziedzinie techniki.  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

1. PODSTAWOWE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE:

1.1.  Wydajność właściwa (w ml/obr.) dla poszczególnych typoszeregów i  strumieni podana jest na stronie 5 do 7.

1.2.  Wydajność (w litrach/min) jest iloczynem wydajności właściwej i prędkości obrotowej silnika.

1.3.  Akceptowany zakres prędkości obrotowej podany jest w tabeli na stronach 5 do 7.

1.4. Ciśnienie maksymalne zależne od typoszeregu oraz wydajności właściwej podane jest na stronach 5 do 7.

1.5. Dopuszczalne podciśnienie na ssaniu zależne od typoszeregu, wydajności właściwej, rodzaju czynnika roboczego  oraz prędkości obrotowej podane jest w tabeli na stronach 8 i 9.

2. CZYNNIK ROBOCZY:

2.1.  Dopuszczony  do współpracy z pompami łopatkowymi  Denison czynnik roboczy musi posiadać aprobatę Denison kwalifikującą go do grupy HF-0, HF-1, HF-2, HF-3, HF-4 lub HF-5.  Opis poszczególnych grup znajduje się pod tabelą na stronie 6.

2.2.  Dopuszczalny zakres akceptowanej lepkości czynnika przy starcie (bez obciążenia) jak i pod obciążeniem podany jest na stronie 14 katalogu.

2.3. Dopuszczalny zakres temperatury czynnika roboczego podany jest także na stronie 14 katalogu. Podany zakres temperatury w których może pracować pompa  ma priorytet a stosunku do zakresu wynikłego ze spełnienia warunków lepkościowych z punktu 2.2.

2.4. Obowiązujące klasy czystości  czynnika roboczego  dla pomp łopatkowych Denison podane są u góry strony 14.

2.5. Dozwolone zakresy prędkości czynnika roboczego  w linii ssawnej i ciśnieniowej podane są na stronie 12.

3. WARUNKI ZABUDOWY:

3.1. Standardy montażowe dla poszczególnych typoszeregów pomp podane są na stronie 15.

3.2. Wymagania techniczne odnośnie sprzęgła podane są  na stronie 13.

3.3. Filtr na linii ssawnej jest nie zalecany.

3.4.  Przy konstrukcji zbiornika obowiązują powszechnie znane i stosowane w hydraulice zasady.  Proszę szczególnie zwrócić uwagę na objętość oleju w zbiorniku (powinna ona być równa co najmniej czterokrotnej minutowej wydajności wszystkich zainstalowanych pomp) oraz na prawidłowe wykonanie i rozmieszczeni króćców ssawnych i zlewowych.

3.5. Dobór mocy silnika napędzającego.  Przykład procedury obliczeń podano na stronie 10 katalogu.

3.6. Pompa powinna być zabezpieczona szybkim zaworem zwrotnym. Zaleca się aby zwór był montowany bezpośrednio na przyłączu ciśnieniowym pompy.

3.7 Dopuszczalny moment przenoszony przez wał pompy  jest każdorazowo podawany w katalogu na karcie charakteryzującej dana pompę w formie iloczynu Vi x Pmax. Ten iloczyn nie powinien być przekraczany.

3.8. Za wyjątkiem wykonań specjalnych (np. pompy T6CCZ)  wał pompy Denison nie jest przystosowany do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych. Może przenosić tylko moment obrotowy.

Doświadczenie wskazuje, że niespełnienie podanych wyżej warunków może być przyczyną poważnego uszkodzenia pompy a nawet jej pełnego zniszczenia.  Powodem takich uszkodzeń są błędy natury eksploatacyjnej.  W takim przypadku roszczenie gwarancyjne nie będą przez fabrykę uznawane. Warto więc zadbać, konstruując lub modernizując układ hydrauliczny aby podane w katalogu warunki eksploatacyjne były spełnione.

 

www.martet.com.pl